Miasto otrzymało dotację na realizację rządowego programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej” , na sfinansowanie projektu „Bezpieczna Dębica – wspólne działania na rzecz walki z przestępczością”. Wniosek o pieniądze złożyli pracownicy Wydziału Planowania Strategicznego Urzędu Miejskiego w Dębicy.
 

Dofinansowanie projektu wynosi 27 400 złotych, zaś łącznie realizacja projektu pochłonie 48 100 złotych. – Biorąc pod uwagę występujące zagrożenia przestępczością w środowisku lokalnym zakładamy, że działania podjęte w ramach projektu „Bezpieczna Dębica” przyczynią się do poprawy poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców Dębicy – mówi Paweł Wolicki, burmistrz miasta. – Opracowując strategię projektu przyjęliśmy priorytety i zadania , które jeśli zostaną zrealizowane będą stanowiły solidne podstawy do dalszych działań profilaktycznych i interwencyjnych.

Projekt zakłada realizację zadań w kilku obszarach, które uzupełniają się i są komplementarne wobec siebie. Pierwszym zadaniem będzie analiza i diagnoza zagrożeń bezpieczeństwa publicznego i realnych potrzeb społeczności Dębicy pod względem bezpieczeństwa. W jego realizacji pomocna będzie ankieta i badania, które zostaną przeprowadzone wśród mieszkańców i pracowników instytucji publicznych, w tym szkół, policji, radnych, przedstawicieli organizacji pozarządowych i przedsiębiorców. Drugim działaniem będzie opracowanie i publikacja „Raportu z realizacji projektu”, zawierającego: wyniki badań ankietowych i analizę zebranego materiału oraz „Mapę przestępczości i problemów społecznych Dębicy”. Kolejnym etapem projektu jest utworzenie zespołu do spraw bezpieczeństwa publicznego. Następnie zorganizowany zostanie cykl szkoleń warsztatowych dla pracowników instytucji realizujących projekt oraz osób tworzących zespół do spraw bezpieczeństwa publicznego. Piąte działanie to opracowanie interaktywnej strony projektu, zaś szóste działalnie polega na prowadzeniu akcji informacyjno – promocyjnej. Ulotki i plakaty trafią do kilku tysięcy mieszkańców.

– Badania i analiza pozwolą określić skalę zagrożenia i precyzyjną lokalizację problemów, ich przyczyny, przejawy i społeczne konsekwencje – mówi Andrzej Bukowski z Wydziału Planowania Strategicznego UM w Dębicy. – Wiedza ta pozwoli opracować rzetelny materiał informacyjny i źródłowy, który będzie wykorzystany w działaniach profilaktycznych różnych podmiotów funkcjonujących w Dębicy, samorządowych, pomocowych, pozarządowych, oświatowych i kulturalnych.

Najważniejsze cele projektu to zdobycie rzetelnej wiedzy na temat skali przestępczości, poczucia bezpieczeństwa, zagrożeń oraz postawy mieszkańców wobec zachowań ryzykownych, przestępstw i wykroczeń.  To także podniesienie wiedzy i przeszkolenie 74 osób odpowiedzialnych za utrzymanie porządku publicznego w mieście oraz podniesienie świadomości mieszkańców i ich wiedzy na temat problematyki bezpieczeństwa.