Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu, wspólnie z Urzędem Miejskim w Dębicy, do grudnia 2009 roku realizować będą projekt wspierający organizacje pozarządowe powiatu dębickiego. W projekcie mogą wziąć udział osoby, które są członkami, wolontariuszami czy też współpracownikami stowarzyszeń, fundacji i towarzystw. Do 14 sierpnia br. przyjmowane są ankiety osób i organizacji chętnych do udziału w projekcie. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.
 

 Organizacje pozarządowe, które przystąpią do projektu otrzymają w okresie jego trwania:

– bezpłatny dostęp do usług prawnych
– bezpłatny dostęp do usług informatycznych
– bezpłatny dostęp do usług konsultingowo-doradczych związanych z pozyskiwaniem środków zewnętrznych na codzienną działalność w tym konsulting wniosków w ramach projektów finansowanych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
bezpłatny dostęp do urządzeń elektronicznych (ksero + komputer z dostępem do internetu i drukarką)
– bezpłatną “wizytówkę” w internecie w domenie: www.nazwa_stowarzyszenia.ngo-debica.pl oraz możliwość umieszczania informacji o bieżącej działalności na dębickim portalu organizacji pozarządowych na okres 2 lat
– bezpłatny e-mail w domenie: [email protected] na okres 2 lat
– bezpłatny udział w 6 szkoleniach w tym 2 szkolenia wyjazdowe (dwudniowe) – w sumie ponad 56 godzin – o tematyce: Prawne aspekty życia i funkcjonowania organizacji pozarządowych, Struktura organizacji oraz misja i cele przy współpracy z JST, Strategia zarządzania organizacją, Kultura wewnątrzorganizacyjna i zarządzanie zasobami ludzkimi, Współpraca z otoczeniem, Księgowość w organizacji pozarządowej, Jak planować, napisać, zarządzać i rozliczać projekty?, Marketing, reklama i PR, Warsztaty dziennikarskie, Narzędzia informatyczne w życiu organizacji pozarządowej, Aktualne źródła finansowania – programy i granty dla sportu, oświaty, osób wykluczonych społecznie – osoby biorące udział w szkoleniach otrzymają imienne certyfikaty
bezpłatne produkty/usługi promocyjne – możliwość umieszczenia informacji w wydawnictwie o organizacjach pozarządowych powiatu dębickiego oraz na płycie DVD kolportowanego jako wkładka do gazety – Obserwator Lokalny w nakładzie – 9.000 sztuk
– Organizacje pozarządowe to ważny element życia społecznego wielu regionów – mówi Paweł Wolicki, burmistrz Dębicy. – W wielu miejscowościach instytucje te pełnią pierwszoplanową rolę w rozwoju społecznym i gospodarczym, a w szczególności są bardzo potrzebne, gdy chodzi m.in. o walkę z bezrobociem czy też wyrównywaniem szans dla najsłabszych lub dyskryminowanych grup społecznych. – Aby organizacje mogły spełniać swoje misje potrzebni są do tego wykwalifikowani ludzie i przede wszystkim finansowe wsparcie planowanego przedsięwzięcia – mówi Zbigniew Nosal, prezes Stowarzyszenia Dębicki Klub Biznesu. – Działania zaplanowane w projekcie mają się przyczynić do wzrostu przedsiębiorczości w organizacjach, jak i wskazać kierunek działań związany z pozyskiwaniem zewnętrznych dotacji, tak aby jak najwięcej pieniędzy trafiło do powiatu dębickiego. Chcemy być motorem napędowym i pokazać, że każdy z nas może być przedsiębiorczy, nawet organizacja pozarządowa.
 W ramach projektu przewiduje się wzmocnienie potencjału i sprawności działań organizacji pozarządowych, w zakresie zdolności do realizacji zadań publicznych oraz uzgadniania zakresu działań we współpracy z administracją publiczną. Zadaniem Inkubatora Organizacji Pozarządowych, będzie również integracja środowiska pozarządowego i wspieranie instytucjonalno – organizacyjne jego uczestników. Drugim rodzajem wsparcia będą w głównej mierze szkolenia, których zadaniem będzie podnoszenie kwalifikacji i umiejętności związanych z codziennym funkcjonowaniem organizacji pozarządowych. 
Ważnym elementem projektu będzie również wzmocnienie współpracy z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego powiatu dębickiego oraz wspólne opracowanie „Strategii współpracy organizacji pozarządowych powiatu dębickiego z administracją publiczną na lata 2010-2013”- Dokument ten stanowić będzie pewien rodzaj umowy współpracy, wyznaczający możliwości i wspólne kierunki działań pomiędzy organizacjami pozarządowymi a jednostkami samorządu terytorialnego – mówi Zbigniew Nosal. – Obecnie, co nas niezmiernie cieszy, starosta, wszyscy wójtowie i burmistrzowie powiatu dębickiego wyrazili chęć uczestnictwa w projekcie.

Dodatkowo osoby/organizacje będą mogły za wynagrodzeniem, wspierać działania nakierowane na powstanie dokumentu: “Strategia współpracy organizacji pozarządowych powiatu dębickiego z administracją publiczną na lata 2010-2013”

Organizacje pozarządowe i chętne osoby aby wziąć udział w projekcie, muszą wypełnić specjalną ankietę do dnia 14-go sierpnia 2009 roku, dostępną na stronie internetowej projektu (adres poniżej) oraz zgłosić się do biura projektu działającego od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00 w Biurze Informacji Biznesowej przy Stowarzyszeniu Dębicki Klub Biznesu, osobiście: Dębica, ul. Rynek 32, II piętro, pokój numer 3 lub telefonicznie pod numerem telefonu: (014) 681 90 30. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny. Więcej szczegółów odnaleźć można na stronie internetowej projektu: www.ngo-debica.pl   

Projekt finansowany jest z pieniędzy otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2009. Partnerem projektu jest Urząd Miejski w Dębicy. Patronem medialnym jest tygodnik Obserwator Lokalny.