W Miejskim Zarządzie Oświaty trwają prace nad przygotowaniem wniosku o dofinansowanie przez MEN monitoringu wizyjnego w dębickich szkołach.
 

Zgodnie z rządowym programem wspierania w latach 2007-2009 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach, „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach”, w pierwszej kolejności urządzenia do rejestracji obrazu na wejściu do szkół instalowane będą w szkołach, w których uczy się więcej niż dwustu uczniów.

– Organem koordynującym realizację programu jest Minister Edukacji Narodowej – mówi Ireneusz Kozak, dyrektor Miejskiego Zarządu Oświaty w Dębicy. – Koordynatorem programu na szczeblu wojewódzkim jest wojewoda. Koordynatorami programu na szczeblu lokalnym są burmistrz miasta, we współpracy z dyrektorami szkół i placówek.

            W roku 2007 projekt jest finansowany z pieniędzy zaplanowanych w rezerwie celowej budżetu państwa poz. 11 „dofinansowanie kosztów wdrażania reformy oświaty”, będącej w dyspozycji Ministra Edukacji Narodowej. W latach 2008 i 2009 środki na realizację programu zostaną wyodrębnione w stosownej rezerwie celowej budżetu państwa.

Maksymalna kwota dotacji z pieniędzy budżetu państwa przyznawanej organom prowadzącym publiczne szkoły i placówki nie może przekroczyć 80 procent ogółu kosztów zakupu i instalacji urządzeń do monitoringu.

            Realizowany program ma na celu poprawę bezpieczeństwa osób przebywających na terenie szkół i placówek oświatowych, a co za tym idzie, zmniejszenie zjawisk patologicznych w środowisku szkolnym, przeciwdziałanie poczuciu bezradności społecznej oraz kształtowanie aktywnych postaw i odpowiedzialności obywatelskiej za bezpieczeństwo dzieci i młodzieży. Projekt przyczyni się także do wzrostu wykrywalności sprawców czynów zagrażających bezpieczeństwu uczniów w szkołach.

Z dębickich szkół podstawowych i gimnazjów kwalifikujących się do instalacji monitoringu,  do programu w pierwszej edycji zgłosiły się SP 2, SP 9 , SP 11 oraz MG 1, MG 2, MG 4. Według założeń projektu każda placówka wyposażona zostanie w dwie kamery, monitor oraz urządzenie rejestrujące obraz,  z możliwością późniejszej rozbudowy systemu monitoringu.

Więcej o programie monitoringu wizyjnego można przeczytać na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej –  www.men.waw.pl