VIII Sesja Rady Miejksiej odbędzie się 29 maja 2007 r. o godz. 13 w sali obrad (nr 51) w Ratuszu.
 

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad i wniosków dotyczących jego zmiany.
 4. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
 1. Wniesienia aportu do Wodociągów Dębickich Spółka z o.o.
 2. Sprzedaży nieruchomości przy ul. Bolesława Chrobrego w Dębicy stanowiącej własność Gminy Miasta Dębica.
 3. Nabycia od PKP S.A. prawa użytkowania wieczystego działek nr 810/67 i 810/68, obręb nr 1 w Dębicy na rzecz Gminy Miasta Dębica w zamian za wygaśnięcie zaległych zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości wraz z odsetkami za zwłokę.
 4.  Przyjęcia darowizny na rzecz Gminy Miasta Dębica nieruchomości położonej w Dębicy przy ul. Zdrojowej stanowiącej własność osoby fizycznej.
 5. Nabycia na rzecz Gminy Miasta Dębica działek nr 392/3, 391/2, 393/2 położonych w obrębie ulic Żeromskiego – Strumskiego w Dębicy stanowiących własność osoby fizycznej.
 6. Zmieniająca uchwałę Nr V/42/ 07 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 2 marca 2007r. w sprawie przystąpienia do aktualizacji „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Dębica –2010”.
 7. Przyjęcia Statutu ”Związku Gmin Powiatu Dębickiego”.
 8. Wprowadzenia na terenie Gminy Miasta Dębica czasowego zakazu sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych.
 9. Zaliczenia do dróg publicznych kategorii dróg gminnych, ulic miasta Dębica.
 10. Wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Gminą Miasta Dębica a Powiatem Dębickim.
 1. Informacja nt. stopnia realizacji programu oddłużeniowego Komunalnego Zakładu Budżetowego z uwzględnieniem obecnego stanu zobowiązań.
 2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Dębicy.
 3. Wnioski Komisji oraz wnioski i interpelacje radnych.
 4. Zapytania i wolne wnioski.
 5. Zamknięcie sesji