Dwie dębickie szkoły podstawowe otrzymają po 12 tysięcy złotych na doposażenie w zabawki miejsc zabaw dla najmłodszych uczniów. Wojewoda Podkarpacki 11 września opublikował ranking oceny wniosków złożonych przez organy prowadzące w ramach rządowego programu “Radosna szkoła”, mającego w założeniu wspieranie w latach 2009 – 2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I – III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia.
 

– Szkoła Podstawowa nr 5 i Szkoła Podstawowa nr 12 znalazły się wśród 369 placówek województwa podkarpackiego, którym przyznano dofinansowanie – mówi Ireneusz Kozak, dyrektor Miejskiego ZSarządu Oświaty. – Dyrektorzy wymienionych szkół złożyli w lipcu br. odpowiednie dokumenty do Miejskiego Zarządu Oświaty w Dębicy, gdzie sporządzono zbiorczy wniosek o środki na wyposażenie miejsc zabaw
w szkołach. Następnie wniosek został przedłożony do oceny w Kuratorium Oświaty w Rzeszowie otrzymując wysoką ocenę zarówno pod względem formalnym, jak i merytorycznym.

Program „Radosna szkoła” ma zapewnić najmłodszym uczniom właściwy rozwój psychofizyczny. Jego celem jest stworzenie w szkołach warunków do aktywności ruchowej, porównywalnych ze standardami wychowania przedszkolnego. Program zakłada wsparcie finansowe dla organów prowadzących szkoły na zakup – lub zwrot kosztów zakupu – pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole i na urządzenie szkolnego placu zabaw (obejmujące, między innymi, koszt zagospodarowania terenu, koszt bezpiecznej nawierzchni oraz zakup i instalację sprzętu rekreacyjnego).

Realizacja programu rządowego zaplanowana została na lata 2009 – 2014. Następny termin składania wniosków przewidziany jest na listopad 2009 i dotyczył będzie dofinansowania szkół w roku 2010.