W ramach programu „ Rewitalizacja terenów byłej jednostki wojskowej w Dębicy poprzez przebudowę istniejących obiektów z przeznaczeniem na cele kulturalne i sportowe.” Do użytku oddano bibliotekę z wypożyczalniami dla dorosłych i dzieci, czytelnię – w tym multimedialną, dwa budynki Muzeum Regionalnego oraz salę treningową w hali sportowej.
 

Przedmiotem projektu była rewitalizacja obszaru byłej jednostki wojskowej w Dębicy poprzez przebudowę istniejących wcześniej obiektów, z przeznaczeniem na cele kulturalne i sportowe. Zakres inwestycji objął prace budowlane w zakresie architektury ( docieplenie budynków styropianem ) oraz konstrukcji obiektów, prace instalacyjne sieci8 wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania oraz instalacji elektrycznej. Rozwiązania techniczne przyjęte w projektach technicznych przedmiotowej inwestycji zapewnią możliwość długookresowego funkcjonowania obiektów. Poszczególne budynki będące przedmiotem zadania : „Rewitalizacja terenów byłej jednostki wojskowej w Dębicy poprzez przebudowę istniejących obiektów z przeznaczeniem na cele kulturalne i sportowe” zostały przekazane w użytkowanie miejskim jednostkom organizacyjnym: Miejskiej Bibliotece Publicznej w Dębicy – budynek biblioteki, Muzeum Regionalnemu w Dębicy – budynek muzeum nr 25 oraz magazyn muzeum, Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji – zaplecze treningowe hali sportowej. Wskazane powyżej jednostki będą zarządzać obiektami objętymi projektem przez okres 5 lat od zakończenia inwestycji.

Inwestycja pod nazwą „Rewitalizacja terenów byłej jednostki wojskowej w Dębicy poprzez przebudowę istniejących obiektów z przeznaczeniem na cele kulturalne i sportowe” była współfinansowana w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, gdzie 50% kosztów kwalifikowanych pokrył Fundusz, 10% budżet państwa, natomiast pozostałą część sfinansowało miasto. Łączny koszt inwestycji wyniósł nieco ponad 2 mln zł.