Rada Miejska udzieliła Pawłowi Wolickiemu, burmistrzowi Dębicy absolutorium za wykonanie budżetu za 2008 rok. Wcześniej radni miejscy podczas sesji 17 kwietnia br. wysłuchali opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, która pozytywnie zaopiniowała wniosek Komisji Rewizyjnej z tytułu wykonania budżetu za 2008 rok.

– Udało nam się zrealizować wszystkie zaplanowane inwestycje – mówi Paweł Wolicki. – Zadłużenie miasta było zaplanowane na 37 procent budżetu, a zostało zmniejszone do 28 procent, czyli spadło o 9 procent. Jest ono przede wszystkim wynikiem pożyczek zaciągniętych w poprzednich latach, co zostało podkreślone w sprawozdaniu Regionalnej Izby Obrachunkowej.

13 radnych opowiedziało się za udzieleniem burmistrzowi absolutorium, żaden radny nie był przeciwny, od głosu wstrzymało się 7 radnych. wróć do spisu aktualności