Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów miejskich w Dębicy

Gmina Miasto Dębica przystępuje do aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji zgodnie z wytycznymi Urzędu Marszałkowskiego. Lokalny Program do pobrania w załączeniu.
 

Rewitalizację zdefiniować można jako proces przemian przestrzennych, społecznych i ekonomicznych, mający na celu wyprowadzenie terenu ze stanu kryzysowego i prowadzący do rozwoju, w tym do poprawy jakości życia lokalnej wspólnoty poprzez przywrócenie obszarowi utraconych przezeń funkcji lub nadanie mu nowych. Błędnym jest ograniczanie pojęcia rewitalizacji do określonego budynku czy innego składnika infrastruktury. Proces ten ma bowiem znacznie szerszy wymiar niż pojęcia takie jak: adaptacja, rewaloryzacja, modernizacja, renowacja, konserwacja. W przeciwieństwie do nich rewitalizacja dotyka bowiem nie tylko wymiaru infrastrukturalnego – równie ważną rolę odgrywa tu nastawienie na osiągnięcie określonych efektów społecznych. Najogólniej pojętym celem rewitalizacji określonego obszaru jest podniesienie szans na wszechstronny rozwój lokalny, rozumiany jako względnie trwały i systematyczny proces zmian w układzie lokalnym, w wyniku którego zwiększa się suma szans indywidualnego rozwoju poszczególnych mieszkańców. Rozwój ten ma się dokonywać z poszanowaniem potrzeby znalezienia równowagi pomiędzy trzema obszarami:

– społecznym,

– gospodarczym,

– środowiskowym (przestrzennym).

 Poniżej zostały przedstawione obszary, które zostały objęte rewitalizacją w Lokalnym Programie Rewitalizacji Obszarów Miejskich Dębicy:

 1. Tereny Przyfabryczne- obejmuje: Osiedle Matejki, tereny parkowe, tereny dawnego sportowego klubu przyzakładowego, byłego hotelu robotniczego oraz szkoły przyzakładowej.
 2. Obszar Przydworcowy – obejmujący teren zamykający się ulicami: Słoneczną, Kościuszki, Żeromskiego i Kolejową. Budynki dworca PKP oraz dworca PKS. Dołączono również bloki mieszkalne przy ul. Strumskiego.
 3. Obszar Byłego Poligonu Wojskowego – tereny znajdujące się na obszarze Gminy Żyraków.
 4. Teren dawnej Wytwórni Urządzeń Chłodniczych- obszar zamyka się w granicach zajmowanych przez dawne przedsiębiorstwo. W skład rewitalizowanych budynków wchodzi Zespół Szkół nr 4 im. Mikołaja Kopernika.
 5. Osiedle Słoneczne- obejmujący obszar wyznaczony ulicami Słoneczna, Piłsudskiego
   i Sportową.
 6. Obszar Centrum-Płudnie – obejmujący obszar wyznaczony ulicami Szopena, Krakowską, Rynek, Słowackiego, Lipową, Wielopolską i Nosala. 

Działanie 7.1 Rewitalizacja miast:

Typy beneficjentów:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną (w ramach tej kategorii mieści się również Skarb Państwa reprezentowany prze właściwe jednostki. Dopuszczalnym beneficjentem jest na przykład: Skarb Państwa – Komendant Wojewódzki/Powiatowi/Miejski Policji),
 • szkoły wyższe,
 • organizacje pozarządowe,
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,
 • spółdzielnie mieszkaniowe,
 • wspólnoty mieszkaniowe
 • Towarzystwa Budownictwa Społecznego.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu 0,25 mln maksymalna wartość wsparcia ze środków EFRR dla pojedynczego projektu 8,5 mln.

Podstawą do wyznaczenia danego obszaru jako obszaru podlegającego rewitalizacji
jest wystąpienie na nim przynajmniej trzech z poniższych zjawisk:

 1. wysoki poziom ubóstwa i wykluczenia,
 2. wysoka stopa długotrwałego bezrobocia,
 3. niekorzystne trendy demograficzne,
 4. niski poziom wykształcenia, wyraźny deficyt kwalifikacji i wysoki wskaźnik przerywania solaryzacji,
 5. wysoki poziom przestępczości i wykroczeń,
 6. szczególnie wysoki stopień degradacji środowiska,
 7. niski wskaźnik prowadzenia działalności gospodarczej,
 8. wysoka liczba imigrantów, grup etnicznych i mniejszościowych lub uchodźców,
 9. porównywalnie niski poziom wartości zasobu mieszkaniowego,
 10. niski poziom wydajności energetycznej budynków.

W ramach rewitalizacji miast działanie 7.1 możliwe jest składanie wniosków dotyczących mieszkalnictwa. Działania wymienione poniżej są kwalifikowane:

1. renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych tj:

– odnowienie następujących głównych elementów konstrukcji budynku:

Dach, elewacji zewnętrznej, stolarki okiennej i drzwiowej, klatki schodowej, korytarzy wewnętrznych/zewnętrznych, wejścia i elementy jego konstrukcji zewnętrznej, windy;

– instalacje techniczne budynku;

– działania w zakresie oszczędności energetycznej;

2. przygotowanie do użytkowania nowoczesnych, socjalnych budynków mieszkalnych dobrego standardu poprzez renowację i adaptację budynków istniejących stanowiących własność władz publicznych lub własność podmiotów działających w celach niezarobkowych.

Działanie 7.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych

W ramach tego działania można realizować przedsięwzięcia służące adaptacji do nowych funkcji obszarów i/lub obiektów:

 • poprzemysłowych,
 • popegeerowskich,
 • powojskowych
 • oraz takich, które są wynikiem zaniechania rozpoczętych inwestycji.

Działania realizowane będą poprzez projekty dotyczące m.in.:

 • przedsięwzięć na obszarach i w obiektach rewitalizowanych służących ich adaptacji do potrzeb gospodarczych, społecznych, edukacyjnych, kulturowych, turystycznych oraz mieszkalnych,
 • rekultywacji terenów zdegradowanych,
 • przedsięwzięć służących wypromowaniu obszarów i obiektów rewitalizowanych,
 • renowacji części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych na terenach popegeerowskich oraz renowacji i adaptacji na cele mieszkaniowe budynków istniejących stanowiących własność władz publicznych lub własność podmiotów działających w celach niezarobkowych.

Kryteria dotyczące działania 7.2 muszą zostać spełniona przynajmniej trzy:

 • Wysoki poziom ubóstwa i wykluczenia,
 • Wysoka stopa długotrwałego bezrobocia,
 • Niekorzystne trendy demograficzne,
 • Niski poziom wykształcenia, wyraźny deficyt kwalifikacji i wysoki wskaźnik przerywania kształcenia,
 • Wysoki poziom przestępczości ui wykroczeń,
 • Szczególnie wysoki stopień degradacji środowiska,
 • Niski wskaźnik prowadzenia działalności gospodarczej,
 • Wysoka liczba imigrantów, grup etnicznych i mniejszościowych lub uchodźców,
 • Porównywalnie niski poziom wartości zasobu mieszkaniowego,
 • Niski poziom wydajności energetycznej budynków.

 Typy beneficjentów:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną,
 • szkoły wyższe,
 • organizacje pozarządowe,
 • kościoły i związki stowarzyszenia wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów
  i związków wyznaniowych,
 • spółdzielnie mieszkaniowe,
 • wspólnoty mieszkaniowe,
 • Towarzystwa Budownictwa Społecznego,
 • Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne.

 Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych 0,5 mln maksymalna wartość wsparcia
ze środków EFRR dla pojedynczego projektu -7 mln.

Do dnia 15 lipca można składać wnioski o umieszczenie projektów w Lokalnym Programie Rewitalizacji. Umieszczenie projektów w dokumencie jest niezbędne
do aplikowania o środki unijne w ramach Regionalnego Programu Rewitalizacji Województwa Podkarpackiego w ramach działania 7.1 rewitalizacji miast oraz 7.2 rewitalizacji obszarów zdegradowanych.

Wniosek można pobrać ze strony internetowej i złożyć do dnia 15 lipca 2009 w wersji papierowej oraz elektronicznej w Urzędzie Miejskim w Dębicy w pokoju 107.

Osoba do kontaktu Magdalena Karnas – Tel 014 683 81 07
mail [email protected]

 Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Dębica – pobierz