Miasto apeluje do przedsiębiorców, by nie sprzedawali alkoholu nieletnim

Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Dębicy zwrócił się z pismem do przedsiębiorców, właścicieli sklepów, pubów i kawiarni, sprzedawców napojów alkoholowych, przypominający o konieczności legitymowania osób młodych.
 

Jak mówi Roman Rogowski, naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich alkohol jest jednym z największych zagrożeń dotykających dziś młodych ludzi. Często tworzy poważne problemy i zwiększa ryzyko wystąpienia wielu niebezpiecznych sytuacji. Do takich należą m.in. wypadki drogowe, utonięcia, konfliktów z prawem, niechciane kontakty seksualne, zwiększone prawdopodobieństwo, że młody człowiek stanie się ofiarą lub sprawcą przestępstwa.

            W ostatnim okresie czasu na terenie miasta Dębicy nasilają się przypadki spożywania napojów alkoholowych przez młodzież w obrębie parków, ogródków, boisk sportowych i innych obiektów publicznych. Zachowanie młodzieży pod wpływem alkoholu często wywołuje zgorszenie i zakłócenie spokoju i porządku publicznego.

            Miasto w tej sytuacji zwraca się z prośbą – nie tylko, jako sprzedawców alkoholu, ale również, a może przede wszystkim, jako rodziców oraz dojrzałych i odpowiedzialnych dorosłych: Nie sprzedawajcie i nie podawajcie piwa, wina ani żadnych napojów alkoholowych osobom, które nie ukończyły 18 roku życia.

            Aby się o tym przekonać i mieć pewność, iż nie popełnia się przestępstwa- sprzedawcy mają prawo zażądać dokumentu potwierdzającego wiek klienta. To prawo daje art. 15 ust.2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, który mówi: “W przypadku wątpliwości, co do pełnoletniości nabywcy sprzedający lub podający napoje alkoholowe uprawniony jest do żądania okazania dokumentu stwierdzającego wiek nabywcy”.

            Znowelizowana w kwietniu 2001r. ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi jeszcze bardziej zaostrzyła przepisy w tym zakresie. Sprzedaż alkoholu nieletnim stała się przestępstwem. Sądy karne orzekające w tych sprawach mogą nie tylko ukarać wysoką grzywną, ale także orzec przepadek napojów alkoholowych, chociażby nie były własnością sprawcy. Sąd może również, – jako dodatkową karę – orzec zakaz prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na sprzedaży lub podawaniu napojów alkoholowych. Sprzedając jedną butelkę piwa niepełnoletniej dziewczynie lub chłopcu naprawdę można wiele stracić.

            Każdy z przedsiębiorców otrzymując zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych podpisał oświadczenie o znajomości obowiązujących przepisów w tej sprawie, lecz niestety nie wszyscy w pełni je przestrzegają. Stąd też przeprowadzone zostaną kontrole przez członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Straż Miejską zmierzające do usunięcia stanu niezgodnego z prawem.

             Miasto chcę, aby szeregi odpowiedzialnych i rzetelnych sprzedawców stale się zwiększały. Aby każdy właściciel punktu alkoholem miał świadomość, że sprzedaż alkoholu nieletnim to nie tylko przestępstwo, ale także wielka szkoda wyrządzona młodemu człowiekowi, jego rodzicom i najbliższym.