Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o zwrot kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników, zamieszkałych na terenie naszego miasta. Biuro Współpracy z Przedsiębiorcą Urzędu Miejskiego rozesłało po dębickich firmach pisma, w których informuje ich o możliwościach dofinansowania.


Dofinansowanie z budżetu państwa dotyczy wszystkich kategorii pracodawców, w tym osób prawnych. Wysokość kwoty dofinansowania młodocianego pracownika zależy od okresu kształcenia wynikającego z umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego. W 2007r. wynosi 4.848,46 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 24 miesiące i 8.080,77 zł- przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy w przypadku nauki zawodu. Pracodawca, który postanowi przyuczyć młodego pracownika do zawodu może liczyć na dofinansowanie w kwocie 253,68 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

Przyznanie dofinansowania uwarunkowane jest posiadaniem przez pracodawcę kwalifikacji wymaganych do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych oraz zdaniem przez młodocianego stosownego egzaminu, potwierdzone odpowiednio świadectwem, dyplomem lub zaświadczeniem. Informacje o takich szkoleniach również można uzyskać w Biurze Współpracy z Przedsiębiorcą. Tam można także liczyć na uzyskanie szczegółowych informacji na temat dofinansowania oraz niezbędnych dokumentów wymaganych przy ubieganiu się o dotacje na ten cel. Biuro mieści się w Urzędzie Miejskim na pierwszym piętrze w pokoju 106, tel. (14) 683 81 46.