Lech Kaczyński, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, w liście przekazanym burmistrzowi Pawłowi Wolickiemu, z okazji zakończenie ogólnopolskich obchodów 70 rocznicy powstania Centralnego Okręgu Przemysłowego, napisał, że dębiczanie mogą być dumni ze swojego miasta. List przekazał uczestniczący w uroczystościach Jacek Sasin, doradca prezydenta RP.
 

Prezydent Lech Kaczyński sprawował honorowy patronat nad uroczystościami upamiętniającymi to jedno z największych dzieł Odrodzonej Polski. –Dzisiejsze spotkania łączy się jednocześnie z zainaugurowanym przed miesiącem jubileuszem 650. rocznicy lokacji grodu nad Wisłoką –pisze prezydent Kaczyński. – W ten symboliczny sposób dostojna tradycja i zupełnie niedawna przeszłość  przenikają w czasy nam współczesne, zakreślając szerokie perspektywy nadchodzącej przyszłości. Wierzę, że przed dawnymi ośrodkami Centralnego Okręgu Przemysłowego rysuje się również nie mniej świetna przyszłość. Nowo powołane Stowarzyszenie Miast COP może być ważnym, silnym impulsem do zaktywizowania promocji i zintensyfikowania rozwoju całego regionu. Połączenie odwagi, inwencji i sił w kreśleniu dalekosiężnych planów stanowi dobrą gwarancję powodzenia wspólnych przedsięwzięć.

Podczas uroczystości wykłady poświęcone twórcom i idei COP oraz jego skutkach na Ziemi Dębickiej wygłosili pracownicy naukowi Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Dr hab. Krzysztof Broński w wykładzie „Dębica – najciekawszy ośrodek COP” zwrócił uwagę, że w ramach COP tylko w Dębicy i okolicy powstały aż cztery duże zakłady przemysłowe. Michał Wiśniewski, pracownik tej samej uczelni wygłosił wykład na temat „Rozwoju przestrzennego Dębicy na tle architektury i urbanistyki innych miast COP w II Rzeczypospolitej”. Wykładowca podkreślił, że budownictwo COP-owskie, zarówno zakładów, jak i osiedlli, było bardzo nowoczesne.

Burmistrz Paweł Wolicki wręczył medale 650 – lecia lokacji miasta wykładowcom, Jackowi Sasinowi, doradcy prezydenta RP oraz Marcie Konopackiej, dyrektor Public Relations Firmy Oponiarskiej „Dębica” S.A. Leszek Szafran, dyrektor do spraw handlowych i członek Zarządu FO przybliżył historię zakładu gum jezdnych, który powstał w ramach COP a obecnie jako Firma Oponiarska “Dębica” należy do największych zakładów Goodyear na świecie. Poseł Leszek Deptuła wyraził nadzieję, że dzięki Stowarzyszeniu Miast COP, miasta członkowskie z naszego regionu prężniej będą rozwijać się gospodarczo.

W koncercie okolicznościowym z piosenkami Jacques’a Brell’a wystąpiła dębiczanka, śpiewająca aktorka Ewa Cypcarz – Bogucka. Konferencję i koncert zorganizował Wydział Promocji Miasta. W ramach obchodów w Muzeum Regionalnym otwarto wystawę „Początki COP na Ziemi Dębickiej”. Salę zaaranżowano na gabinet Wacława Brzezińskiego, pierwszego dyrektora zakładów gum jezdnych. Wśród eksponatów znalazły się także zdjęcia z czasów COP, w tym wizyty w Dębicy, Eugeniusza Kwiatkowskiego, ówczesnego wicepremiera i ministra gospodarki.

W Dębicy w 1938 roku oddano do użytku Walcownię Metali Kolorowych, obecną Wytwórnię Urządzeń Chłodniczych „PZL – Dębica” S.A., fabrykę keru, dzisiejszy zakład Tikkurila Polska oraz kończono budowę Fabryki Gum Jezdnych, obecnie Firma Oponiarska „Dębica” S. A. Jubileusz 70 – lecia powstania obchodzi w tym roku także szkoła mechaniczna, obecny Zespół Szkół Zawodowych nr 1, która powstała, by kształcić kadrę potrzebną do fabryk Centralnego Okręgu Przemysłowego. Ogólnopolskie obchody 70 – lecie Centralnego Okręgu Przemysłowego, którym patronuje prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński rozpoczęły się w maju 2007 r. w Sandomierzu. Ich inicjatorem był prezydent Stalowej Woli Andrzej Szlęzak. Jubileusz COP zachęcił samorządowców do połączenia sił i powrotu do idei Eugeniusza Kwiatkowskiego. Z inicjatywy burmistrza Pionek samorządowcy gmin, w których ulokowano zakłady w ramach COP, powołali Stowarzyszenie Miast Centralnego Okręgu Przemysłowego. Obecnie tworzą je samorządy Dębicy, Nowej Dęby, Nowej Sarzyny, Pionek, Stalowej Woli, Poniatowej i Żabna. Celem Stowarzyszenia jest wspieranie i obrona wspólnych interesów gmin, w których Eugeniusz Kwiatkowski ulokował 70 lat temu zakłady przemysłowe. Stowarzyszenie chce pozyskać pieniądze na promocję miast zrzeszonych i przyczynić się do ich ponownego rozwoju. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków a organem wykonawczym Zarząd, w którym zasiada burmistrz Dębicy Paweł Wolicki. Siedzibą zrzeszenia są Pionki.

W tym roku przypada także 120 rocznica urodzin Eugeniusza Kwiatkowskiego. Jako wicepremier i minister skarbu, Eugeniusz Kwiatkowski wdrażał projekt Centralnego Okręgu Przemysłowego opracowany przez docenta Władysława Kosieradzkiego z Warszawy. COP, ośrodek przemysłu ciężkiego budowany w latach 1936-1939 w południowo-centralnych dzielnicach Polski, to jedno z największych przedsięwzięć ekonomicznych II Rzeczpospolitej i pierwszy ogólnopaństwowy plan inwestycyjny. Miał przynieść rozwiązanie narastających problemów społecznych: wzrostu ilości ludności bezrolnej na wsiach i bezrobotnej w miastach, zlikwidować historyczne zaniedbania na terenach, które kiedyś były kresami zaborów. Zgodnie z potrzebami obronności kraju, plany zakładały budowę nowych, bądź modernizację już istniejących zakładów przemysłu zbrojeniowego. Inwestycjom tym towarzyszyła rozbudowa infrastruktury komunikacyjnej i energetycznej. COP został zlokalizowany głównie w tzw. trójkącie bezpieczeństwa – na terenach najbardziej oddalonych od granicy z Niemcami i Związkiem Radzieckim, w widłach Wisły i Sanu, od południa osłoniętych pasmem Karpat. Obejmował swoim zasięgiem obszary obecnego województwa świętokrzyskiego, podkarpackiego, lubelskiego, małopolskiego oraz częściowo mazowieckiego (Radom). COP był podzielony na 3 rejony: A – surowcowy kielecki, B – aprowizacyjny lubelski C – przemysłu przetwórczego sandomierski.