Miejski Zarząd Oświaty w Dębicy zakończył I etap wypłaty uczniom stypendiów i zasiłków szkolnych zaplanowanych na 2009 rok. Pomoc materialna przyznawana jest zgodnie z ustawą o systemie oświaty i przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży, znajdujących się w trudnej sytuacji wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie.
 

Stypendium szkolne przydzielane jest uczniom w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów zakupu pomocy naukowych, przyborów szkolnych i odzieży sportowej oraz udziału w zajęciach edukacyjnych wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, np. wycieczki, kursy językowe i inne.

Z tej formy pomocy skorzystało w I półroczu 526 uczniów, mieszkańców Dębicy, a uczących się w szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych i policealnych. Miasto przeznaczyło na ten cel 162 300 zł, wypłacając stypendia w kwocie od 300 do 350 zł na jedną osobę.

Przeznaczono również 8640 zł na zasiłki szkolne dla 27 uczniów znajdujących się w przejściowo trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

Drugi etap realizacji programu stypendialnego będzie miał miejsce po rozpoczęciu nowego roku szkolnego i zakończy się  w miesiącu grudniu. Na stypendia i zasiłki szkolne przewidziano podobną kwotę jak wypłaconaw I półroczu.