Radni miejscy obradować będą 29 maja br. w sali nr 51 Urzędu Miejskiego w Dębicy, ul. Ratuszowa 2. Początek sesji o godz. 12.
 

Proponowany porządek obrad :

1.Otwarcie sesji.

2.Stwierdzenie prawomocności obrad.

3.Przedstawienie porządku obrad i wniosków dotyczących jego zmiany.

4.Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

1. Wstąpienia kandydata z tej samej listy na miejsce radnego w związku z wygaśnięciem mandatu.

2. Zmian w składach osobowych komisji stałych Rady Miejskiej w Dębicy.

3. Obwołania Św. Jadwigę Śląską patronką Miasta Dębica.

4. Przyznania odznaczenia „Honorowy Obywatel Miasta Dębicy”.

5. Przyznania odznaczenia „Honorowy Obywatel Miasta Dębicy”.

6. Przyznania odznaczenia „Zasłużony dla Miasta Dębicy”.

7. Przyznania odznaczenia „Zasłużony dla Miasta Dębicy”.

8. Przyznania odznaczenia „Zasłużony dla Miasta Dębicy”.

9. Przyznania odznaczenia „Zasłużony dla Miasta Dębicy”.

10. Przyznania odznaczenia „Zasłużony dla Miasta Dębicy”.

11. Przyznania odznaczenia „Zasłużony dla Miasta Dębicy”.

12. Przyznania odznaczenia „Zasłużony dla Miasta Dębicy”.

13.  Przyznania odznaczenia „Zasłużony dla Miasta Dębicy”.

14. Przyznania odznaczenia „Zasłużony dla Miasta Dębicy”.

15. Przyznania odznaczenia „Zasłużony dla Miasta Dębicy”.

16. Zmiany budżetu Miasta Dębica na 2008 r.

17. Zadania pod nazwą „Monitoring ulic i osiedli Miasta Dębicy”.

18. Przystąpienia Gminy Miasto Dębica do Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych.

19. Współpracy z miastami państw Unii Europejskiej w ramach programu „Europa Miast”.

20. Przyjęcia Aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta Dębica na lata 2007 – 2013.

21. Podpisania porozumienia.

22. Zaliczenia do drogi publicznej o kategorii drogi gminnej – miejsca obsługi podróżnych wyposażonego w stanowiska postojowe (MOP).

23.  Zaliczenia do drogi publicznej o kategorii drogi gminnej – miejsca obsługi podróżnych wyposażonego w stanowiska postojowe (MOP).

24. Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 3/2006 Miasta Dębica terenu przeznaczonego pod budowę obwodnicy południowej KZ 14, odcinka od ulicy Partyzantów do ulicy Rzeszowskiej w Dębicy.

25. Przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 2/2008 miasta Dębica, obszaru położonego w rejonie ulicy Rzeszowskiej w Dębicy – wg załącznika graficznego.

26. Przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 2/2008 miasta Dębica, obszaru położonego w rejonie ulicy Rzeszowskiej i ulicy Rajskiej w Dębicy – wg załącznika graficznego.

27. Odstąpienia od żądania zwrotu bonifikaty.

28. Zmieniająca uchwałę Nr X/94/07 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 13 lipca 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odrębnej własności i sprzedaży lokali mieszkalnych zmienionej uchwałą XII/147/07 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 29 października 2007 r.

29. Wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat.

30. Wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych.

31. Sprzedaży nieruchomości przy ulicy 23 sierpnia stanowiącej własność Gminy Miasta Dębica.

32. Wyrażenie zgody na dzierżawę części działek położonych w mieście Dębica.

33. Wyrażenia zgody na dzierżawę i użyczenie nieruchomości położonych w mieście Dębicy.

34. Odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Miasta Dębica części działek nr 670/2 i 666 położonych w Dębicy obręb nr 3 przy ulicy Budzisz stanowiących własność osób fizycznych.

35. Udzielenia zgody na bonifikatę od opłat rocznych za trwały zarząd.

36. Przystąpienia Gminy Miasto Dębica – do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

37. Przystąpienia Gminy Miasto Dębica do realizacji projektu pod tytułem Nie Ulicy Tak Świetlicy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

38. Określenia zasad zwrotu zasiłków celowych i okresowych, pomocy rzeczowej i dożywiania ze środków pomocy społecznej.

39. W sprawie sposobu sprawienia pogrzebu, w tym osobom bezdomnym.

40. Skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

41. Skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

5.        informacja nt. „Analiza funkcjonowania kultury w mieście”.

6.        Informacja z realizacji uchwał i wniosków podjętych na XV sesji Rady Miejskiej w Dębicy.

7.        Wnioski Komisji oraz wnioski i interpelacje radnych.

8.       Zapytania i wolne wnioski.

9.       Zamknięcie sesji