Urząd Miejski ogłosił konkurs na koncepcja programowo – przestrzenna przebudowy i rozbudowy Domu Kultury „Śnieżka” w Dębicy na Centrum Sztuki Europa Miast. Na zwycięzcę i wyróżnionych czekają nagrody pieniężne i możliwość przyjęcie jego projektu do realizacji.
 

Koncepcja powinna zawierać prawidłowe zagospodarowanie terenu, związane z właściwym wkomponowaniem zaprojektowanej dodatkowej bryły budynku w istniejące i projektowane otoczenie. Projekt musi zawierać także odpowiednią ilość miejsc parkingowych niezbędnych do obsługiwania przewidywanej funkcji obiektu. Poza tym projektant musi uwzględnić w budynku Centrum Sztuki określone w programie funkcjonalnym potrzeby przez Urząd Miejski. Przyszły budynek Centrum Sztuki Europy Miast będzie pełnił istotną rolę zarówno w strukturze przestrzennej i krajobrazie miejskim, jak również w życiu społecznym, konieczne będzie nadanie mu formy architektonicznej, odzwierciedlającej zarówno jego przyszłe znaczenie, jak również pokazujące aspiracje dynamicznie rozwijającego się ośrodka miejskiego.

– Wskazane jest by zaprojektowany obiekt nie był kolejnym przykładem anonimowego w wyrazie budynku użyteczności publicznej, lecz zawierał także odniesienia do miejsca, w którym powstaje – mówi Krzysztof Krawczyk, zastępca burmistrza Dębicy. – Bryła centrum powinna formę spójną z istniejącym budynkiem, by z czasem mógł on stać się jedną z łatwo rozpoznawalnych „wizytówek” Dębicy.

Nowe rozwiązania funkcjonalno – przestrzenne winny stanowić poszanowanie istniejącej zabudowy, spełniać kryteria postawione w decyzji konserwatora zabytków, a jednocześnie wprowadzać zdecydowaną świeżość, innowacyjność metody organizacji nowoczesnego Centrum Sztuki. Projekt musi zawierać także analizę kosztów inwestycji zrealizowanej na podstawie zaprojektowanej koncepcji.

– Obszar zadania konkursowego obejmuje tereny stanowiące własność Gminy Miasta Dębicy – mówi Grażyna Rymut, naczelnik Wydziału Inwestycji. – Granice tego obszaru zostały oznaczone na załącznikach graficznych znajdujących się wraz z ogłoszeniem o konkursie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, do którego odnośnik znajduje się na witrynie internetowej Urzędu Miejskiego www.debica.pl. Tam też znajdują się dokładne wytyczne techniczne.

W „Śnieżce” ma powstać sala teatralno – konferencyjna na 450 miejsc, z wyposażeniem multimedialne. Sala i scena muszą być dostosowane do potrzeb profesjonalnych przedstawień teatralnych i konferencji międzynarodowych. Pomiędzy sceną a zapleczem znikną bariery architektoniczne, powstaną minimum trzy garderoby z łazienkami oraz pokój socjalny. Sala kinowa ma być dostosowana maksymalnie dla 150 osób. Na parterze powstanie także kawiarnia, połączona z biblioteką i stanowiskiem komputerowym.

W projekcie muszą się znaleźć także sala taneczno – baletowa z szatniami i prysznicami, sala prób teatralnych, sala muzyczna z wygłuszeniami, sala do nauki języków, sale dla instruktorów, do prób zespołów muzycznych, małe studio nagrań, kameralny klub muzyczny z małą sceną i barkiem, pomieszczenia administracyjne, pomieszczenia biurowe dla Europejskiego Centrum Promocji i Informacji Turystycznej.

W nowym budynku powinny znaleźć się także magazynki dla działu technicznego, trzy pokoje gościnne z niezależnym wejściem, miejsce z przeznaczeniem na letnią scenę i kino letnie, oraz łazienki dla gości i publiczności. Stara część budynku, dobudowana później, a przez to nieobjęta decyzją konserwatora, może być całkowicie przeprojektowana, jako nowa forma architektoniczna, podpiwniczona, z parterem, pierwszym piętrem, ewentualnie poddaszem.

Udział w konkursie mogą wziąć osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Uczestnicy konkursu muszą posiadać uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej lub dysponują osobami, które posiadają uprawnienia oraz aktualny wpis na listę właściwej izby samorządu zawodowego, posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

W pracach oceniane będą walory kompozycyjne i estetyczne w zakresie architektury budynku i zagospodarowania terenu, sposób wpisania programu zleconego przez miasto w zaprojektowany układ funkcjonalno – przestrzenny, a także inwencja projektanta w rozwinięcie tego programu dla uzyskania optymalnego funkcjonowania obiektu, oryginalnych rozwiązań funkcji obiektu oraz jego powiązań z otaczającym terenem. Na ocenę wpływ także będą miały technologia budowy, przyjęte rozwiązania konstrukcyjne i materiałowe, aspekty ekonomiczne realizacji i użytkowania w konfrontacji z uzyskanymi efektami kompozycyjnymi i funkcjonalnymi, szacunkowy koszt przyszłych robót oraz szacunkowy koszt dokumentacji projektowej.

Regulamin konkursu będzie dostępny do 11 stycznia 2009 r. do godz. 12 w pokoju 203, Wydziału Inwestycji Urzędu Miejskiego w Dębicy. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie mija o godz. 12 w dniu 12 września 2008 r. Projekty można składać w sekretariacie Zastępców Burmistrza, w pokoju 104. Termin składania prac mija 11 stycznia 2009 roku o godz. 14.. Miejsce składania projektów to sala sesyjna, pokój nr 51.

Pierwsza nagroda w konkursie to 15 tysięcy złotych, druga – 10 tysięcy złotych, zaś trzecia 5 tysięcy złotych brutto. Sąd konkursowy jest upoważniony do innego podziału nagrody, może także nie przyznać nagrody, gdyby żadna z prac nie spełniała oczekiwań. Nie przewiduje się zwrotu kosztów przygotowania prac. Przewidziana jest także nagroda dodatkowa – udzielenie zamówienia publicznego autorowi pierwszej nagrody, szczegółowe opracowanie pracy konkursowej, to jest wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego, projektu aranżacji i wystroju wnętrz, opracowanie projektu zagospodarowania terenu wraz z kosztorysami inwestorskimi, specyfikacjami technicznymi itp. Udzielenie zamówienia publicznego nastąpi po zaproszeniu autora lub autorów wybranej pracy konkursowej do negocjacji szczegółowych warunków umowy na dalsze opracowanie pracy konkursowej.