Placówki, które złożyły wnioski o dotację z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 dla szkół i placówek oświatowych w terminie do 16.11.2009 r. Rozstrzygnięcie konkursu – styczeń 2010. Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.1. – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.
 

Celem tego działania jest stworzenie jednakowych szans edukacyjnych w szczególności dla osób napotykających w tym względzie różnorakie bariery oraz zwiększenie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej. Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

ProjektodawcaNazwa projektuWnioskowana kwotaGrupa docelowa
MiejskieGimnazjum nr 2              w Dębicy„ Ty też możesz zostać Kopernikiem” – zajęcia pozalekcyjne dla uczniów MG2                w Dębicy441601zł.144 uczniówklas II – III
Zespół Szkół nr 1 – MiejskieGimnazjum nr 3              w Dębicy„Tacy sami – projekt aktywizacji niepełnosprawnych” „Świat jest jeden -uczymy się go poznawać wszystkimi zmysłami” 140000zł.     200000 zł.100 dzieci, w tym 40 niepełnosprawnych            i 60 ze specyficznymi trudnościami.  100 dzieci, w tym 40 niepełnosprawnych               i 60 ze specyficznymi trudnościami.
Szkoła Podstawowa nr 8 w Dębicy„Szkoła Twoją najlepszą szansą na przyszłość” –  II edycja713420 zł.100 uczniówklas I – III
Szkoła Podstawowa nr 12 w Dębicy„Przyszłość zależy od Ciebie”725000 zł.126 dzieci klas 0 – VI
Miejski Zarząd Oświaty w Dębicy„I Ty możesz zostać inżynierem”799450,06 zł.160 uczniów klas IV – VI SP2, SP3, SP8, SP10, SP11, SP12.