Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał 10 marca br. oceny strategicznej i wybrał do dofinansowania w procedurze preselekcji 44 wnioski o dofinansowanie w ramach Osi priorytetowej V: Infrastruktura publiczna; 5.1: Infrastruktura edukacyjna; Schemat B: System oświaty.
 

– Wśród wybranych znalazł się złożony przez miasto wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Budowa placówki o charakterze centrum edukacyjno – sportowym na osiedlu Kępa w Dębicy” – mówi Paweł Wolicki, burmistrz Dębicy. – Wniosek ma być dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że wniosek zajął w rezultacie 32 miejsce na 140 wszystkich  wniosków złożonych w ramach przedmiotowego konkursu.

Przedmiotem projektu jest budowa centrum edukacyjno-sportowego, w którym będą się mieściły siedziby Szkoły Podstawowej nr 10 w Dębicy oraz kilku placówek kształcenia zawodowego wraz z obiektem sportowym (salą gimnastyczną). Miasto ma możliwość otrzymać  dofinansowanie w wysokości 5 000 000,00 złotych.

Następnym etapem konkursu będzie skompletowanie wszystkich wymaganych na dalszym etapie postępowania dokumentów m.in. studium wykonalności, pozwolenie na budowę i in. i przedłożenie ich w terminie trzech miesięcy od dnia otrzymania decyzji o warunkowym przyznaniu dofinansowania. Terminowe przedłożenie wymaganych dokumentów i załączników, a następnie pozytywna ocena z punktu widzenia obowiązujących wymogów będą podstawa do podpisania umowy o dofinansowanie projektu.

Wniosek przygotował Wydział Planowania Strategicznego Urzędu Miejskiego w Dębicy we współpracy z innymi wydziałami.

Dzięki realizacji projektu, mieszkańcy osiedla Kępa zyskają budynek wielofunkcyjny, który będzie nie tylko nowym budynkiem szkolnym, ale również sportowe i kulturalne.