Sesja Rady Miejskiej odbędzie się 11 kwietnia br. w sali nr 51 Urzędu Miejskiego w Dębicy, ul. Ratuszowa 2. Rozpoczęcie obrad XVII sesji o godz. 13.
 

Proponowany porządek obrad :

1.                   Otwarcie sesji.

2.                   Stwierdzenie prawomocności obrad.

3.                    Przedstawienie porządku obrad i wniosków dotyczących jego zmiany.

4.                    Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

 1. Wygaśnięcia mandatu radnego Pana Marka Grabowskiego.
 2. Udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta
 3. Zmiany budżetu Miasta Dębica na 2008 r.
 4. Zmiany uchwały o pomocy finansowej dla Powiatu Dębickiego w 2008 r.
 5. Zadania pod nazwą „Poprawa gospodarki wodnej i ściekowej na terenie miasta Dębicy”.
 6. Przedsięwzięcia pod nazwą: „Poprawa gospodarki wodno ściekowej na terenie miasta Dębicy”.
 7. Przekazania składników majątkowych w formie aportu i środków finansowych dla Miejskiej Komunikacji Samochodowej Sp. z o. o. w Dębicy.
 8. Ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży.
 9. Wystąpienia do Ministra Skarbu Państwa z wnioskiem o nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy Miasta Dębica 100% akcji Skarbu Państwa w spółce działającej pod firmą Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Dębicy Spółka Akcyjna.
 10. Przystąpienia do zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Dębica – 2010”, obszaru położonego w rejonie ulic Świętosława i Mościckiego w Dębicy” – wg załącznika graficznego.
 11. Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 4/28 miasta Dębica, obszaru położonego w rejonie ulic Świętosława i Mościckiego w Dębicy – wg załącznika graficznego.
 12. Zaliczenia do kategorii drogi gminnej – placu publicznego oraz nadania mu nazwy.
 13. Zmiany uchwały nr XV/203/ 08 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie przejęcia i współfinansowania z Powiatem Dębickim zadania w ciągach dróg powiatowych.
 14. Przejęcia prowadzenia zadań publicznych Powiatu Dębickiego z zakresu dróg publicznych.
 15. Wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Burmistrz Miasta Dębicy.
 16. Wyrażenia zgody na włączenie nieruchomości położonych na terenie Miasta Dębica do Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC.
 17. Zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Dębica na nieruchomość stanowiącą własność osoby prawnej z przeznaczeniem do zasobu nieruchomości pod lokalizację hydroforni w ramach zadania inwestycyjnego „Poprawa gospodarki wodnej i kanalizacyjnej na terenie miasta Dębica” oraz przebudowę ul. Tetmajera.
 18. Nabycia działki położonej w Dębicy stanowiącej własność Skarbu Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe do zasobu nieruchomości miasta Dębica z przeznaczeniem pod budowę hydroforni.
 19. Nabycia działek położonych w Dębicy stanowiącej współwłasność osób fizycznych do zasobu nieruchomości miasta Dębica z przeznaczeniem pod inwestycję Mała Obwodnica Północna od ul. Świętosława do ulicy Sandomierskiej w Dębicy.
 20. Nabycia działek położonych w Dębicy stanowiących własność osób fizycznych do zasobu nieruchomości Miasta Dębica z przeznaczeniem pod przebudowę wlotu ul. Partyzantów oraz ul. Polnej na skrzyżowaniu z drogą krajową Nr 4 Jędrzychowice – Korczowa w miejscowości Dębica w ramach zadania „Budowa dróg serwisowych wzdłuż ul. Lwowskiej oraz budowa zjazdów  do ul. Gajowej”.
 21. Nabycia od WUCH” PZL – Dębica” S.A. prawa użytkowania wieczystego działek oznaczonych w ewidencji gruntów Miasta Dębica obręb 2 numerami  430/110, 430/111, 430/99, 430/80, 430/68, 430/82 położonych w Dębicy na rzecz Gminy Miasta Dębica w zmian za wygaśnięcie zaległych zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości wraz z odsetkami za zwłokę.
 22. Sprzedaży nieruchomości przy ul. Wielopolskiej w Dębicy stanowiącej własność Gminy Miasta Dębica.
 23. Sprzedaży działki nr 147/2 położonej przy ul. Transportowców w Dębicy, obręb 3 na rzecz użytkownika wieczystego.
 24. Sprzedaży nieruchomości przy ul. Szkotnia w Dębicy stanowiącej własność Gminy Miasta Dębica.
 25. Ustanowienia służebności.
 26. Wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat.
 27. Ustalenia regulaminu przyznawania dla nauczycieli: dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagród.
 28. Ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dębicy.
 29. Zmiany uchwały Nr XV/222/08 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia prowadzonych przez Miejski  Ośrodek Pomocy Społecznej.
 30. Ustanowienia służebności przejazdu i przechodu przez działkę oznaczoną w ewidencji gruntów Miasta Dębica obręb 4 numerem 2888/2 położoną w Dębicy przy ul. Rzeszowskiej.
 31. Nadania Statutu Miejsko – Powiatowej Bibliotece Publicznej w Dębicy.
 32. Skargi na działalność Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

5.       Informacja z realizacji uchwał i wniosków podjętych na XV sesji Rady       Miejskiej w Dębicy.

6.       Wnioski Komisji oraz wnioski i interpelacje radnych.

7.       Zapytania i wolne wnioski.

8.       Zamknięcie sesji.