IX sesja Rady Miejskiej w Dębicy odbędzie się 25 czerwca 2007 r. o godz. 12 w sali nr 51 Urzędu Miejskiego w Dębicy, ul. Ratuszowa 2.
 

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad i wniosków dotyczących jego zmiany.
 4. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
 5.        1Zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje.
  1. Sprzedaż nieruchomości przy ul. Ratuszowej w Dębicy stanowiącej własność Gminy Miasta Dębica.
  2. Sprzedaż nieruchomości przy ul. Krakowskiej w Dębicy stanowiącej własność Gminy Miasta Dębica.
  3. Nabycie działek położonych w Dębicy stanowiących własność Parafii Rzymsko Katolickiej pod wezwaniem Matki Bożej Anielskiej do zasobu nieruchomości Miasta Dębica.
  4. Odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Miasta Dębica działek Nr 1867/1, 239/1, 238/1, 238/2, 244/2, 237/1, 236/1, 235/1, 234/1, 246/1, 246/2 położonych w Dębicy obr. Nr 6 wzdłuż potoku Kawęckiego w rejonie ul.Polnej stanowiącej własność osób fizycznych.
  5. Nabycia działki położonej w Dębicy przy ul. Kawęczyńskiej stanowiącej własność osoby fizycznej do zasobu nieruchomości miasta Dębica.
  6. Nabycia działek położonych w Dębicy stanowiących własność osób fizycznych do zasobu nieruchomości Miasta Dębica zabudowanych pompowniami kanalizacji sanitarnej oraz drogami dojazdowymi wykonanymi w ramach inwestycji pn. Kanalizacja sanitarna ulic Mościckiego, Metalowców i Sandomierska
  7. Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Dębica.
  8. Wyrażenia zgody na ustanowienie odrębnej własności i sprzedaży lokali mieszkalnych.
  9. Wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia między Gminą Miasta Dębica a Gminą Żyraków dot. przyjęcia zadania polegającego na sporządzeniu zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Żyraków „ oraz sporządzeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żyraków, dla obszaru położonego w miejscowości Straszęcin – wg zał. graficznego.
  10. Zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Dębica a Gminą Miasta Dębica w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.
 6.  Zmiana uchwały Nr XXXVI/465/06 z dnia 2 marca 2006 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania.
  1. Nadania nazwy skrzyżowaniu ulic.
  2. Opinii o lokalizacji ośrodka gier na automatach w Dębicy przy ul.Krakowskiej 7.
 7. Informacja nt. planu remontów i inwestycji placówek oświatowych w mieście

 Dębica  w latach 2007 – 20 11.

 1. Wnioski Komisji oraz wnioski i interpelacje radnych.
 2. Zapytania i wolne wnioski.
 3. Zamknięcie sesji