W mijającym roku szkolnym do wszystkich miejskich placówek oświatowych uczęszczało 6 192 wychowanków i uczniów. W tym 1 314 do przedszkoli, 2 912 do szkół podstawowych oraz 1 966 do gimnazjów. Wychowankowie i uczniowie miejskich placówek oświatowych uczyli się łącznie w 268 oddziałach, w tym w przedszkolach funkcjonowało 56 grup przedszkolnych, natomiast w szkołach podstawowych 139, a w gimnazjach 73 – oddziały klasowe.
 

– W naszych placówkach zatrudnionych jest 633 nauczycieli, z tego 118 nauczycieli zatrudnionych jest w przedszkolach, a 515 w szkołach podstawowych i gimnazjach – mówi Marek Kamiński, dyrektor Miejskiego Zarządu Oświaty w Dębicy. –  Na tle województwa podkarpackiego mamy bardzo wysoko wykwalifikowaną kadrę nauczycielską, nauczyciele z roku na rok podnoszą swoje kwalifikacje. W ubiegłym roku 5 nauczycieli zdało egzamin na stopień nauczyciela kontraktowego, 18 na stopień nauczyciela mianowanego, a 82 na stopień nauczyciela dyplomowanego.

Obecnie w miejskich placówkach zatrudnionych jest: 21 nauczycieli stażystów, 59 nauczycieli kontraktowych, 250 nauczycieli mianowanych i 303 nauczycieli dyplomowanych. Dzięki ich codziennej pracy, często wykraczającej poza ramy zwykłych nauczycielskich obowiązków, uczniowie z Dębicy osiągają coraz większe sukcesy w naukowej rywalizacji ze swoimi rówieśnikami, a także w przeprowadzanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną sprawdzianie dla uczniów kończących naukę w szkole podstawowej i egzaminie dla uczniów kończących naukę w gimnazjum.

Burmistrz Paweł Wolicki dziękując nauczycielom, podczas podsumowania roku szkolnego, poprosił ich o obronę wysokiej pozycji , jaką posiada dębicka oświata.

– Jestem bardzo dumny z wyników, jakie osiągnęli nauczyciele i uczniowie – mówi  burmistrz Paweł Wolicki. – Dębicka oświata należy do najlepszych w województwie. Zawsze powtarzam, że największym potencjałem naszego miasta są ludzie.  W tym młodzi ludzie. Można robić wiele innych ciekawych rzeczy niż się uczyć. Na szczęście dębicka młodzież uczy się, także dzięki wielkiemu wkładowi pracy, jaki włożyli w ich edukację nauczyciele.  

            Jak co roku uczniowie szkół podstawowych uczestniczyli w Wojewódzkich Konkursach Interdyscyplinarnych organizowanych przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty. W minionym roku szkolnym w miejskich placówkach oświatowych, w stosunku do poprzedniego roku szkolnego jest o 16 więcej laureatów i o 19 więcej finalistów tych konkursów. Na 211 tytułów laureata wojewódzkiego, aż 35 zdobyli uczniowie naszych szkół, z kolei na 234 tytuły finalisty wojewódzkiego, aż 31 należy do naszych uczniów.

W poszczególnych szkołach zdobyto następujące tytuły:

Szkoła Podstawowa nr 5                – 10 laureatów        –  4  finalistów          

Szkoła Podstawowa nr 9                – 8 laureatów          – 16 finalistów         

Szkoła Podstawowa nr 2                – 7 laureatów          –  1  finalista 

Szkoła Podstawowa nr 11             – 5 laureatów          –  1  finalista

Szkoła Podstawowa nr 12                        – 3 laureatów           –  2  finalistów

Szkoła Podstawowa nr 3                 – 1  laureat             –  4  finalistów

Szkoła Podstawowa nr 10            – 1 laureat                –  3  finalistów

Z kolei uczniowie miejskich gimnazjów uczestniczyli w organizowanych przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty – Wojewódzkich Konkursach Przedmiotowych.

Konkurs ten przeprowadzany jest z dziesięciu przedmiotów. W kończącym się roku szkolnym w miejskich placówkach oświatowych, w stosunku do poprzedniego roku szkolnego jest o 10-ciu mniej laureatów, ale aż o  30 – tu więcej finalistów tych konkursów. Na 236 tytułów laureata wojewódzkiego, 19 zdobyli uczniowie dębickich gimnazjów, z kolei na 909 tytuły finalisty wojewódzkiego, 51 należy do naszych uczniów.

W poszczególnych szkołach zdobyto następujące tytuły:

Miejskie Gimnazjum nr 2 – 9 laureatów            –   7 finalistów

Miejskie Gimnazjum nr 1 – 4 laureatów            – 18 finalistów

Miejskie Gimnazjum nr 4 – 4 laureatów            – 11 finalistów

Miejskie Gimnazjum nr 3 – 2 laureatów            – 15 finalistów

            Kolejna miarą poziomu dydaktycznego dębickich placówek oświatowych, miarą która odzwierciedla pracę wszystkich nauczycieli oraz uczniów, bo przykładana jest do każdego ucznia kończącego naukę w szkole podstawowej i gimnazjum, są wyniki sprawdzianów i egzaminów przeprowadzanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. W mijającym roku szkolnym 558 uczniów klas szóstych przystąpiło do sprawdzianu umiejętności jakie nabyli na etapie nauki w szkole podstawowej. 

Wyniki te przedstawiają się następująco:

 • Szkoła Podstawowa nr 12      – 33,9
 • Szkoła Podstawowa nr 11      – 32,3
 • Szkoła Podstawowa nr 8         – 30,0
 • Szkoła Podstawowa nr 3         – 29,7
 • Szkoła Podstawowa nr 5         – 29,4
 • Szkoła Podstawowa nr 10      – 27,9
 • Szkoła Podstawowa nr 2         – 27,4
 • Szkoła Podstawowa nr 9         – 27,4

Średni wynik naszych szkół to – 28,9

            Porównując powyższe wyniki ze średnimi wynikami które wyniosły:

 • w województwie  podkarpackim        – 26,8
 • w powiecie  dębickim                          – 26,5

należy stwierdzić, że wszystkie nasze szkoły podstawowe osiągają poziom dydaktyczny przewyższający zarówno średnie wyniki uzyskane w powiecie dębickim jak i średnie uzyskane w województwie podkarpackim.        

            Z kolei prawie 700 uczniów klas trzecich gimnazjalnych przystąpiło do egzaminu państwowego w części humanistycznej i matematyczno-przyrodniczej. Egzamin ten sprawdzał ich poziom wiedzy, kompetencji i umiejętności. Wyniki tego egzaminu określają poziom przygotowania młodzieży do kontynuacji nauki w szkołach ponadgimnazjalnych.

Wyniki tych egzaminów przedstawiają się następująco:

 • Miejskie Gimnazjum nr 1 – 65,8
 • Miejskie Gimnazjum nr 3 – 60,1
 • Miejskie Gimnazjum nr 2 – 57,4
 • Miejskie Gimnazjum nr 4 – 56,4

Średni wynik naszych gimnazjów to – 60,0

Porównując powyższe wyniki ze średnimi wynikami które wyniosły:

 • w województwie  podkarpackim        – 57,2
 • w powicie dębickiem                – 56,4

Również należy stwierdzić, że wszystkie nasze gimnazja osiągają poziom dydaktyczny przewyższający zarówno średnie wyniki uzyskane w powiecie dębickim jak i średnie uzyskane w województwie podkarpackim.        

      Uzyskane wyniki potwierdzają, że uczniowie szkół gimnazjalnych osiągnęli wymagane standardy edukacyjne w zakresie nauczania. Przytoczone wyniki zewnętrzne potwierdzają wysoki poziom nauczania w dębickich szkołach. Serdecznie gratulujemy uzyskanych wyników uczniom, nauczycielom i dyrektorom szkół.

Jak co roku wiosną w powiecie dębickim wybrano 8 Wspaniałych, czyli młodych ludzi, którzy swoją postawą, wrażliwością i zachowaniem prezentują wartości wolontariackie, bezinteresownie pomagają innym. Oto laureaci z naszych szkół Konkursu 8 Wspaniałych:

Jakub Cebula -uczeń Miejskiego Gimnazjum nr 1 w Dębicy

Klaudia Majdosz -uczeń Miejskiego Gimnazjum nr 1 w Dębicy

Ponadto Mateusz Ciosek z Miejskiego Gimnazjum nr 2 w Dębicy otrzymał wyróżnienie.