W sześciu dębickich szkołach, dla których organem prowadzącym jest miasto, rozpoczęto montaż kamer i urządzeń do rejestracji obrazu, w ramach programu „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach”. Na ten cel Miejski Zarząd Oświaty pozyskał 55 tysięcy złotych, co stanowi 80 procent inwestycji, resztę kosztów pokryje miasto z własnego budżetu.
 

Zgodnie z rządowym programem wspierania w latach 2007-2009 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach”, w pierwszej kolejności urządzenia do rejestracji obrazu na wejściu do szkół instalowane są w placówkach, w których uczy się więcej niż dwustu uczniów.

– Wszystkie dębickie szkoły, które zgłosiły się do programu, a są to gimnazja nr 1, 2, 4 oraz szkoły podstawowe nr 2, 9, 11, otrzymały dofinansowanie – mówi Ireneusz Kozak, dyrektor Miejskiego Zarządu Oświaty. – Kwoty pozyskane przez szkoły są zróżnicowane, od 6800 do 21 000 złotych.

Prace związane z instalacją sprzętu składającego się z dwóch kamer oraz urządzenia rejestrującego obraz, zakończą się przed 15 grudnia 2007 roku. W następnych etapach programu placówki oświatowe będą mogły ubiegać się o rozbudowę monitoringu o kolejne kamery. Wyjątek stanowi Szkoła Podstawowa nr 9, która już na obecnym etapie otrzymała dofinansowanie na instalację dodatkowych 5 kamer ze względu na zajmowaną powierzchnię użytkową.

            Realizowany program „Monitoringu wizyjnego w szkołach i placówkach” ma na celu poprawę bezpieczeństwa osób przebywających na terenie szkół, a co za tym idzie, zmniejszenie rozmiarów zjawisk patologicznych w środowisku szkolnym, przeciwdziałanie poczuciu bezradności społecznej oraz kształtowanie aktywnych postaw i odpowiedzialności obywatelskiej za bezpieczeństwo dzieci i młodzieży. Instalacja monitoringu przyczyni się także do wzrostu wykrywalności sprawców czynów zagrażających bezpieczeństwu uczniów w szkołach i placówkach.